Erityismatkaehdot

Dive Travel Finland Oy on kirjattu Kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin matkanjärjestäjänä. Olemme asettaneet asiakkaidemme eduksi lainmukaisen vakuuden.

Dive Travel Finland Oy:n erityismatkaehdot

Dive Travel Finland noudattaa Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä matkapakettiehtoja (YME) (kts. alla). Niiden ohella sovellamme näitä lisä- ja erityisehtoja opastetuilla sukellusmatkoillamme perustuen Yleisten Matkapakettiehtojen 1.3 -kohtaan.


Dive Travel Finland Oy:n lisä- ja erityismatkaehdot

1. Maksusuoritukset
Matkasopimus syntyy, kun matkustaja matkan varattuaan maksaa Dive Travel Finlandille varausmaksun laskun eräpäivään mennessä. Mikäli maksu laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli matka varataan loppumaksun erääntymisen jälkeen, suoritetaan varattaessa matkan kokonaishinta. Poikkeukselliset maksuaikataulut ovat mahdollisia, mikäli palvelun tuottajan maksuehdot ovat edellä mainittuja tiukempia. Matkan voi maksaa myös luottokortilla, hyväksymme niistä yleisimmät.

Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.

Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muut matkaan liittyvät asiakirjat.

2. Peruutusehdot
Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme Yleisten Matkapakettiehtojen (YME) 4.1. -kohdasta poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta. Edellytämme matkustajiamme ottamaan riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan matkavakuutussuojan, johon sisältyy mm. peruutusturva (kattaen oman, lähiomaisen tai matkakumppanin sairastumisen tai kuoleman).

Matkavakuutus on syytä ostaa ennen matkasopimukseen sitoutumista. Vakuutuksen peruutusturva yleisesti astuu voimaan siitä päivästä lähtien, jolloin vakuutusmaksu on suoritettu, vaikka vakuutuksen alkamispäiväksi merkitään matkan lähtöpäivä. Vakuutus- ja peruutusehdot sekä muut lisätiedot tulee matkustajan tiedustella vakuutusyhtiöltään.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin Dive Travel Finland on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta ja kuittaa sen vastaanotetuksi. Erikseen etukäteen tilatut palvelut ovat aina sitovia varaushetkestä alkaen ja niiden peruutuksesta peritään kuluina kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan, ellei ole toisin sovittu. Matkan kokonaishintaa täydentävien laskujen/loppulaskun maksamatta jättäminen ei ole matkan peruutus asiakkaan osalta, vaan asiakkaan tulee kirjallisesti perua matka ennen lähtöä.

Maksu- ja peruutusehdot vaihtelevat matkoittain. Ne ilmoitetaan aina matkakohtaisesti kyseisen matkapaketin infosivulla.

3. Matkakohteen erityisolosuhteet
Kansainvälisillä reittilennoilla ja kaukomaiden sisäisessä lentoliikenteessä saattaa esiintyä myöhästymisiä tai peruuntumisia. Kohdealueen säätila saattaa myös aiheuttaa muutoksia. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmien muutoksiin.


4. Hinnanmuutokset ja -tarkistus

Hinnat perustuvat matkapaketin luontihetkellä tiedossa olleisiin hintoihin, valuuttakursseihin, aikatauluihin ja lähtöihin. Dive Travel Finland pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin Yleisten Matkapakettiehtojen (YME 8) mukaisesti.


5. Matkustajan vastuu

Matkustajan tulee aina viipymättä tutustua ja tarkistaa Dive Travel Finlandilta saamansa matkamateriaali ja -dokumentit. Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimi- ja muut henkilötiedot täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa sekä muut henkilökohtaiset tiedot oikeellisesti.

Nimenmuutoksissa uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan Dive Travel Finlandin palvelumaksu 40 €/lippu sekä palveluntuottajan, kuten lentoyhtiön, perimät kulut. Jos lentolippujen säännöt eivät salli nimenmuutosta, peritään kuluna lisäksi uuden lentolipun koko hinta.

Käyttämättömistä ja etukäteen maksetuista palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkustaja, joka ei käytä kokonaan varaamaansa majoitusta, lentoa tai muuta palvelua ja/tai eroaa ryhmästä matkan aikana, on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Dive Travel Finlandin henkilökunnalle sekä paikalliselle palveluntarjoajalle. Asiakas on velvollinen saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä aiheutuvista vahingoista.

Asiakas on velvollinen huomioimaan kohteiden passi-, viisumi-, terveys- ja valuuttamääräykset. Matkapaketin infosivulla mainitut passi-, viisumi-, terveysvaatimukset koskevat Suomen kansalaisia. Muiden maiden kuin Suomen passien haltijoiden tulee ilmoittaa kansalaisuudestaan varauksen yhteydessä.

Huomioitavaa on mm., että passin tulee useissa kohteissamme olla voimassa vähintään 6kk matkan jälkeen. Osaan kohdemaistamme edellytetään viisumin hankkimista etukäteen. Matkalle osallistujat vastaavat itse tarvittavien viisumien hankkimisesta ja niiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Dive Travel Finland ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten ja/tai virheellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Dive Travel Finland ei myöskään vastaa virheellisistä viisumeista tai rikkinäisistä passeista, jotka voivat estää matkalle lähdön tai pääsyn maahan. Matkustajan tulee huolehtia, että passi on voimassa kohteen matkustussääntöjen mukaisesti ja että passissa on riittävästi tyhjiä sivuja viisumeita ja leimoja varten.

Lentokenttien lähtöverot, maastapoistumismaksut ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä, eivätkä ne sisälly tilausvahvistuksessa mainittuihin hintoihin.

Matkustajan tulee ilmoittaa Dive Travel Finlandille puhelinnumero ja sähköpostiosoite, josta hänet tavoittaa matkan aikana.

Mikäli matkustaja huomaa virheen ostamassaan palvelussa, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Dive Travel Finlandin henkilökunnalle, jotta virhe voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata.


6. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun 150 €/hlö. Muutoksesta aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.
Huom! Tietyillä meriliikenteen aluksilla nimenmuutokset osallistujalistaan ei ole sallittuja enää alle 90 vrk ennen matkaa tai kuten matkapaketin infosivulla mainitaan.


7. Vakuutusturva, matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu

Kaikilta matkoillemme osallistuvilta edellytämme riittävän kattavaa ja matkan luonteeseen soveltuvaa matkavakuutusta. Matkustajaa suositellaan valitsemaan vakuutus jossa on peruutusturva. Matkustajan tulee varmistaa vakuutusehdot omasta vakuutusyhtiöstään ja ottaa matkalle mukaan mahdollisissa korvaustapauksissa tarvittavat vakuutusdokumentit. Koska matkat eivät sisällä vakuutus- eivätkä peruutusturvaa, kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy muun muassa peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Sukeltavalta matkustajalta edellytetään voimassaolevaa sukellusvakuutusta. Vakuutuksen tulee kattaa myös mahdollinen helikopterievakuointi.
Matkustaja on itse vastuussa siitä, että hänen sukellusvakuutuksensa on voimassa matkapaketin sukelluspäivinä.

Matkatavaroiden viivästymisen, katoamisen tai vahingoittumisen varalta kehotamme matkoillemme osallistuvia hankkimaan riittävän matkavakuutussuojan. Arvokas ja matkan aikana välttämätön omaisuus, kuten henkilökohtaiset lääkkeet, maksuvälineet ja matkustusasiakirjat tulee matkustajan kuljettaa oman valvontansa alla koko matkan ajan.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen.

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa Ulkoministeriöstä ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksesta; esim. kyseisten tahojen www-sivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.


8. Matkojen toteutuminen

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi osanottajia (YME 10.1). Peruuntuneesta matkasta palautetaan matkustajan siitä mahdollisesti maksama hinta.

Pidätämme oikeuden peruuttaa lisäretket tai muut lisäpalvelut, joissa vähimmäisosallistujamäärä ei täyty. Peruuntuneesta lisäpalvelusta palautetaan matkustajan siitä mahdollisesti maksama hinta. Lisäpalveluna varatun retken tai muun aktiviteetin peruuntuminen ei oikeuta lisäpalvelun hintaa suurempaan hinnanalennukseen eikä vahingonkorvaukseen.


9. Matkanjohtajan vaihtuminen

Mikäli ryhmämatkoillamme, joissa on mukana suomalainen matkanjohtaja, hän äkillisesti sairastuu tai on muuten estynyt, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen. Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa myös matkapaketin infosivulla etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija toiseen henkilöön. Matkanjohtajan vaihto toiseen ei oikeuta hinnanalennukseen tai kuluttomaan peruutukseen.


10. Matkadokumentit

Lentoliput ja muut matkadokumentit toimitamme sähköpostitse varauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Liput toimitetaan asiakkaalle noin 14 päivää ennen matkaa. Erillisestä pyynnöstänne voimme toimittaa liput myös asiakkaan antamaan postiosoitteeseen postilla. Dive Travel Finland ei vastaa postissa mahdollisesti kadonneista tai myöhästyneistä lähetyksistä eikä virheellisistä osoitetiedoista. Asiakkaan pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan lähetämme matkadokumentit postitse kirjattuna.


11. Henkilötietojen luovutus

Tilattua matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkatilauksen toteuttamisen ja matkapalvelujen varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
Lentoyhtiöille tulee pakollisena tietona ilmoittaa jokaisen matkustajan kontaktitiedot matkan aikana mahdollisten aikataulumuutosten ja erikoistilanteiden varalta. Lentoyhtiöt vakuuttavat, ettei näitä tietoja käytetä, ellei lentovarauksessa tapahdu muutoksia, jotka vaikuttavat matkustamiseen esim. aikataulunmuutos. Mikäli ette halua näitä tietoja ilmoittaa, tarvitsemme kirjallisen kieltäytymisen, joka välitetään lentoyhtiöille, joille varaus on tehty.


12. Matkalle osallistumisen edellytykset

Dive Travel Finlandin sukellusmatkat edellyttävät matkaajalta riittävää fyysistä kuntoa sukellusaktiviteetteihin. Mikäli matkaaja epäilee jotain omassa terveydessään tai hänellä on sairaus joka vaatii erillisen lääkärintodistuksen sukelluskelpoisuudesta, tulisi hänen ennen matkaa käydä sukelluslääketieteeseen perehtyneen lääkärin luona ja pyytää matkaan mukaan kirjallinen englanninkielinen dokumentti sukelluskelpoisuudesta.
Matkoihin saattaa sisältyy pitkiäkin istumisia lento-, bussi-, juna- tai lauttamatkoilla sekä jalan tehtäviä siirtymisiä matkakohteessa. Matkoilla tulee varautua kohtaamaan paikallista elämää kaikessa laajuudessa, mahdollisesti myös itselle vieraita ilmiöitä, kuten eriarvoisuutta, köyhyyttä tai suuria yhteiskunnallisia eroja.

Matkalle osallistuminen edellyttää esteetöntä liikuntakykyä, fyysistä ja henkistä terveyttä sekä normaalia yleiskuntoa. Heikentyneessä terveydentilassa olevien tulee matkakohtaisesti arvioida osallistumisen edellytyksiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja neuvotella asiasta Dive Travel Finlandin kanssa ennen matkan varaamista. Vakavasti muistisairaat henkilöt eivät voi osallistua matkalle ilman henkilökohtaista avustajaa. Dive Travel Finland sukellusmatkoille osallistuvan tulee edellä mainitun ohjeistuksen ja ehtojen lisäksi huomioida matkapaketin infosivulta matkakohtainen sukellusluokituksen ennakkovaatimus sekä minimi suoritettujen sukellusten määrä, jos sellainen on määritelty.

Mikäli asiakas jättää edellä mainitut seikat huomiotta ja tästä aiheutuu ylimääräisiä kuluja, vastaa asiakas näistä aiheutuneista kuluista itse.


13. Matkakohteiden erityisolot sekä lentoliikenteen ongelmat ja aikataulumuutokset

Muun muassa Indonesian, Keski- ja Etelä-Amerikan, Karibian, Tyynenmeren ja Afrikan alueen lentoliikenteessä esiintyy usein epäsäännöllisyystilanteita kuten aikataulumuutoksia, myöhästymisiä ja peruuntumisia. Korvaavia lentoja voi olla haasteellista saada, ja mainitunlaiset tilanteet voivat aiheuttaa muutoksia matkan ohjelmaan sekä kohteiden järjestykseen. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin tällaisten kohteiden erityisolosuhteiden takia.Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat yleiset matkapakettiehdot

Tutustu matkakohteisiin

LÄHDE SUKELLUSMATKALLE 

Koe maailma pintaa syvemmältä

Azorit

Ecuador - Galápagos

Egypti

Etelä-Afrikka

Filippiinit

Indonesia

Jordania

Kroatia

Kypros

Malediivit

Malta

Mikronesia

Mosambik

Seychellit

Sudan

Suomi ja Viro

Sivukartta